ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

WaterMelon Seed

WaterMelon Seed

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,612.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,758.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 1,612.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Benefits of Watermelon Seed

  • Nutrient-rich: Watermelon seeds are packed with essential nutrients such as protein, healthy fats, vitamins, and minerals, including magnesium, iron, and zinc, contributing to overall health and well-being.
  • Rich in antioxidants: Watermelon seeds contain significant levels of antioxidants, particularly lycopene, which can help protect cells from damage caused by free radicals, potentially reducing the risk of chronic diseases and supporting overall health.
  • Boosts immune system: Watermelon seeds are rich in immune-boosting nutrients such as zinc and vitamin C, which play essential roles in supporting immune function and helping the body defend against infections and illnesses.
  • Supports skin and hair health: The vitamins and minerals present in watermelon seeds, particularly vitamin E and zinc, contribute to healthy skin and hair by promoting collagen production, supporting skin regeneration, and maintaining overall skin and hair health.

How to Use

Watermelon seeds can be incorporated into your diet in various ways. Here are some suggestions on how to use them:

  • Roasted Snack: Roast watermelon seeds in the oven or on a stovetop with a bit of oil and salt until they become crunchy. Enjoy them as a healthy snack on their own or mixed with nuts and dried fruits.
  • Smoothie Booster: Add a handful of watermelon seeds to your favorite smoothie recipe to boost its nutritional content with extra protein, healthy fats, and minerals.
  • Trail Mix Ingredient: Include watermelon seeds in homemade trail mixes along with other nuts, seeds, and dried fruits for a nutritious and convenient snack.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ