ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Regular Mamra Almond

Regular Mamra Almond

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 3,373.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 3,680.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 3,373.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Benefits of Mamra Almonds

  • High Nutrient: Mamra almonds are rich in vitamins (especially vitamin E), minerals (such as magnesium, potassium, and calcium), and healthy fats. They provide a dense source of nutrients compared to regular almonds.
  • Rich in Antioxidants: The high levels of vitamin E and other antioxidants in Mamra almonds help protect cells from oxidative stress and damage, potentially reducing the risk of chronic diseases.

Recommended Quantity

  • A recommended daily quantity of Mamra almonds is about 1 ounce (28 grams), which is roughly 20-25 almonds. This amount provides a good balance of nutrients without excessive calorie intake.

How to Use

  • Morning Boost: Eat a handful of raw or soaked Mamra almonds with your breakfast cereal, yogurt, or smoothie for a nutritious start to your day.
  • Snack and Salad Add-In: Use Mamra almonds as a crunchy addition to salads or enjoy them as part of a homemade trail mix for a healthy snack.
  • Versatile Ingredient: Incorporate chopped almonds into stir-fries, rice dishes, or bake them into breads and muffins for added nutrition and texture.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ