ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Premium Pista Pishori

Premium Pista Pishori

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 3,206.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 3,497.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 3,206.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Premium Pista Pishori are superior-quality pistachios. These pistachios are likely larger, brighter green, and more flavorful than conventional ones.

Benefits of Pista Pishori

Premium Pista Pishori pistachios, known for their high quality, offer a range of benefits that make them a valuable addition to a healthy diet. Here are some of the key benefits:

  • Rich in Nutrients: Packed with protein, fiber, vitamins (especially B6), and minerals such as potassium and magnesium
  • Heart Health: Help lower LDL (bad) cholesterol while increasing HDL (good) cholesterol, lowering the risk of heart disease.
  • Weight Management: High protein and fiber content promotes a feeling of fullness, helping with weight control.
  • Digestive Health: Fiber aids digestion and the growth of healthy gut bacteria.
  • Blood Sugar Control: Low glycemic index helps stabilize blood sugar levels, beneficial for people with diabetes.

How to use

  • Snacking: Enjoy them raw or roasted as a healthy, satisfying snack.
  • Baking: Incorporate them into baked goods like cookies, cakes, and muffins for added texture and flavor.
  • Cooking: Use pistachios in savory dishes such as pesto, stuffing, or as a crust for meats and fish.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ