ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Masala Cashew

Masala Cashew

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,399.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,526.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 1,399.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Masala Cashew is a popular Indian snack made by coating cashew nuts with a mixture of various spices and seasoning blends.

Benefits of Masala Cashew

  • Nutrient-rich: Cashews are a good source of essential nutrients such as protein, healthy fats, vitamins (like vitamin E, vitamin K, and B vitamins), and minerals (like magnesium, zinc, and iron).
  • Heart health: Cashews contain monounsaturated fats, which are known to be heart-healthy fats. They may help reduce bad cholesterol levels (LDL cholesterol) and increase good cholesterol levels (HDL cholesterol), thus supporting heart health.
  • Rich in antioxidants: The spices used in Masala Cashews, such as turmeric and chili powder, contain antioxidants that help neutralize harmful free radicals in the body, potentially reducing the risk of chronic diseases.

Best Way To Eat

Cashews are a sweet and tasty snack that can be enjoyed in a variety of ways. Here are some of the greatest ways to consume masala cashews:

  • As a Standalone Snack: Masala cashews are tasty enough to eat on their own. Simply grab a handful and enjoy the spicy, flavorful flavor.
  • With Beverages: Serve with tea, coffee, or your preferred beverage. They provide an excellent companion to both alcoholic and non-alcoholic beverages.
  • With Yogurt or Chaat: Add them to yogurt or Indian chaat for an added layer of taste and texture. They provide a lovely contrast to the creamy yogurt and the tangy chaat.
  • In Trail Mix: Mix masala cashews with dried fruits, seeds, and other nuts to make a spicy and sweet trail mix. It's ideal for a quick and healthy snack on-the-go.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ