ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Dried Orange

Dried Orange

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,265.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,380.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 1,265.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Why Choose Us

Explore MevaBite, the best place to get fresh nuts and dried fruits of the highest standard. As the leading exporter, we succeed by making sure that our goods meet high international standards. Every stage of the process, from the expertly chosen aspects to the packaging, demonstrates our dedication to quality. Select MevaBite for unmatched nutrition, flavor, and consistency.

Dried oranges are slices of fresh oranges that have had their moisture removed through a drying process, typically involving low heat in an oven or a food dehydrator. The process preserves the oranges, allowing them to be stored for long periods of time without spoiling. Dried oranges retain much of their flavor and nutrients, although the texture changes significantly, becoming chewy or crisp depending on the thickness of the slices and the drying method used.

Benefits of Dried Orange

  • Flavor: The flavor of dried oranges is concentrated, often sweeter and more intense than fresh oranges, with a hint of bitterness from the peel.
  • Versatility: Dried oranges can be used in a variety of culinary and decorative applications.
  • Convenience: They are lightweight and portable, making them an easy snack to carry.
  • Long Shelf Life: Drying extends the shelf life of oranges, allowing them to be enjoyed out of season.

Storage: Store dried orange slices in an airtight container in a cool, dry place to maintain their freshness and flavor.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ