ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Dried Mango

Dried Mango

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 943.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,029.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 943.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Good for heart Good for gut health Good source of vitamin E Rich in magnesium

Dried mango is a form of dried fruit created by extracting moisture from fresh mangoes. This preservation method extends the shelf life of mangoes, allowing them to be enjoyed throughout the year. Dried mango retains much of the natural sweetness and flavor of fresh mangoes but has a chewier and more concentrated taste.

Benefits of Dried Mango

  • Nutrient-Rich: Dried mango is high in vitamins A and C, and essential minerals like potassium.
  • High in Fiber: Aids digestion, promotes regular bowel movements, and helps with satiety.
  • Antioxidant Properties: Contains antioxidants that protect cells from damage and reduce inflammation.
  • Energy Boost: Provides a quick energy boost due to its natural sugars.
  • Immune Support: Boosts the immune system with its vitamin C content.
  • Eye and Skin Health: Supports good vision and healthy skin with vitamins A and C.

How to Use

  • Snacking: Enjoy dried mango slices straight from the bag as a convenient, healthy snack.
  • Trail Mix: Combine with nuts, seeds, and other dried fruits for a nutritious trail mix.
  • Rice Dishes and Sauces: Mix into rice dishes or use in sauces and chutneys for a unique twist.
  • Breakfast Topping: Sprinkle over cereal, oatmeal, or yogurt for added sweetness and texture.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ