ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Coconut Oil 100ml

Coconut Oil 100ml

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 143.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 156.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 143.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Good for brain Healthy and shiny hair Good for heart Good for skin

Why Choose Us

Explore MevaBite, the best place to get fresh nuts and dried fruits of the highest standard. As the leading exporter, we succeed by making sure that our goods meet high international standards. Every stage of the process, from the expertly chosen aspects to the packaging, demonstrates our dedication to quality. Select MevaBite for unmatched nutrition, flavor, and consistency.

What is Coconut Oil

Coconut oil, extracted from mature coconut kernels, is rich in saturated fats, including beneficial medium-chain fatty acids like lauric acid. It also contains trace amounts of vitamins E and K, offering antioxidant benefits. Known for its tropical aroma and versatile uses in cooking, skincare, and health, coconut oil is prized for its potential health benefits and nutritional properties.

INGREDIENTS - We offer coconut oil.

Best Way To Use

  • Cooking Uses: Coconut oil can be used for sautéing, frying, and baking due to its high smoke point. It adds a subtle coconut flavor to dishes like stir-fries, pancakes, and baked goods.
  • Skin and Hair Care: Apply coconut oil as a moisturizer for the skin or hair conditioner. Its natural properties help nourish and hydrate, leaving skin smooth and hair glossy.
  • Oral Health: Use coconut oil for oil pulling, a traditional oral hygiene practice. Swish a tablespoon in your mouth for 10-15 minutes to help promote dental health and fresh breath.
  • Storage: Store coconut oil in a cool, dry place away from direct sunlight. It solidifies at cooler temperatures but liquefies easily when warmed.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ