ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Chia Seeds for Eating

Chia Seeds for Eating

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 467.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 510.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 467.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Why Choose Us

Explore MevaBite, the best place to get fresh nuts and dried fruits of the highest standard. As the leading exporter, we succeed by making sure that our goods meet high international standards. Every stage of the process, from the expertly chosen aspects to the packaging, demonstrates our dedication to quality. Select MevaBite for unmatched nutrition, flavor, and consistency.

Chia seeds are the tiny, edible seeds of the Salvia hispanica plant, which is a member of the mint family and endemic to Central and Southern Mexico and Guatemala. These seeds have been ingested for millennia, and ancient civilizations such as the Aztecs and Mayans prized them for their nutritional worth and energy-boosting characteristics.

Benefits of Chia Seeds

  • Rich in Nutrients: Chia seeds include critical nutrients such as fibre, protein, omega-3 fatty acids, antioxidants, calcium, magnesium, and phosphorus.
  • High in Antioxidants: They are high in antioxidants, which help combat free radicals and reduce oxidative stress and inflammation.
  • Excellent Source of Fiber: Supports digestive health, maintains bowel regularity, and aids in weight management by promoting fullness.
  • Supports Bone Health: High in calcium, magnesium, and phosphorus, which helps to build strong bones and avoid osteoporosis.

Culinary Uses:

Chia seeds are extremely versatile and can be added to smoothies, yogurt, oatmeal, salads, and baked goods. They are also used to make chia pudding, which is a dessert or snack that takes use of their gel-forming abilities.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ