ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Cashew Two & Four Piece

Cashew Two & Four Piece

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,006.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 1,097.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 1,006.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Why Choose Us

Explore MevaBite, the best place to get fresh nuts and dried fruits of the highest standard. As the leading exporter, we succeed by making sure that our goods meet high international standards. Every stage of the process, from the expertly chosen aspects to the packaging, demonstrates our dedication to quality. Select Mevabite for unmatched nutrition, flavor, and consistency.

What are Cashews Nuts

Cashews are nutrient-rich, containing high levels of plant protein, heart-healthy fats, and fiber, while being low in sugar. They are also rich in essential minerals like copper, magnesium, and manganese, crucial for supporting bone health, cognitive function, immunity, and energy production.

INGREDIENTS - We offer broken cashews (pieces of two and four).

Best Way To Eat

  • As a Snack: Enjoy broken cashews straight out of the bag for a quick and nutritious snack.
  • In Cooking: Use broken cashews as an ingredient in both sweet and savory dishes. They add a creamy texture and nutty taste to curries, stir-fries, and desserts.
  • On Salads: Sprinkle broken cashews over salads to add a crunchy texture and enhance the overall flavor profile.
  • Trail Mix: Mix broken cashews with other nuts, dried fruits, and seeds to create a homemade trail mix that's perfect for snacking on the go.
  • Baking: Incorporate broken cashews into baked goods such as cookies, muffins, or granola bars for added crunch and nutty flavor.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ