ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತೆರಳಿ
1 1

MevaBite

Amla Candy

Amla Candy

ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 534.00
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲೆ Rs. 583.00 ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ Rs. 534.00
ಮಾರಾಟ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ತೆರಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Why Choose Us  

Explore Mevabite, the best place to get fresh nuts and dried fruits of the highest standard. As the leading exporter, we succeed by making sure that our goods meet high international standards. Every stage of the process, from the expertly chosen aspects to the packaging, demonstrates our dedication to quality. Select Mevabite for unmatched nutrition, flavor, and consistency.

Amla Candy is a sweet and tangy candy created using the Indian gooseberry, commonly known as amla. Amla is a tiny green fruit with high vitamin C content and several health advantages.

Benefits of Amla Candy

  • Rich in Vitamin C: Vitamin C is high in antioxidants, helping boost the immune system and improve skin health.
  • Powerful Antioxidant: Combats oxidative stress and lowers the risk of chronic illnesses.
  • Improves Digestion: Promotes digestion, reduces constipation, and avoids indigestion.
  • Promotes Hair and Skin Health: Hair and skin health benefits include strengthened hair follicles, increased hair growth, and improved skin suppleness and brightness.
  • Heart Health: Maintains normal cholesterol levels and lowers the risk of heart disease.

How to Use

Using Amla Candy is easy and may be integrated into your daily routine in a variety of ways. Here are some suggestions:

  • As a Snack: Amla Candy can be consumed straight as a sweet and tangy treat, ideal for on-the-go snacking or as a healthy alternative to sugary snacks.
  • After Meals: Chew a few pieces of Amla Candy to promote digestion and serve as a natural mouthwash.
  • For Kids and Adults: Serve as a healthier confectionery choice for kids and a stress-relieving, nutritional snack for adults.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ